Zestawienie i analiza IKE prowadzonych przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską


Wstęp

W związku ze spadającym oprocentowaniem Obligacji Skarbowych i malejącej marży postanowiłem zestawić aktualne oferty kont IKE. Analiza została ograniczona do banków (ze względu na ochronę BFG; brak opłat za zarządzanie; brak ryzyka spadku wartości aktywów) oraz DM (możliwość inwestycji m.in. w Obligacje Korporacyjne o wyższym oprocentowaniu).1. Lista podmiotów

Według KNF1 stan na 2013-12-31.

1.1. Banki

 1. Bank BPH S.A. (BPH)
 2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ)
 3. Bank Millennium S.A. (Millenium)
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS)
 5. SGB-BANK SA (połączenie: Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) (BGP-B)
 6. BRE Bank S.A. z oddziałem zagranicznym (mBank)
 7. BNP Paribas Bank Polska SA (dawniej Fortis Bank Polska S.A.) (BNP-PB)
 8. Getin Noble Bank S.A. (GNB)
 9. Idea Bank S.A. (IB)
 10. PKO Bank Polski S.A. (PKO BP)
 11. Krakowski Bank Spółdzielczy (KBP)
 12. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS)
 13. Spółdzielcza Grupa Bankowa (połączenie: banki spółdzielcze zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. oraz zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A.) (SGB)

1.2. Podmioty prowadzące działalność maklerską

 1. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. (DNB-BP)
 2. Dom Maklerski mBanku S.A. (do 28.11.2013 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) (mBank)
 3. Dom Maklerski BDM S.A. (BDM)
 4. Dom Maklerski BOŚ S.A. (BOŚ)
 5. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (BPS)
 6. Dom Maklerski BZ WBK S.A. (BZ WBK)
 7. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. (PKO BP)

1.3. Pozostałe typy podmiotów2. Analiza banków

2.1. Zestawienie banków

Z wyłączeniem analizy banków prowadzących IKE w formie funduszy inwestycyjnych.

Nie ujęte w tabeli:

Wyszukiwanie BPS i BS przekierowuje na wspólną stronę.


BGŻ2
Millenium2 BPS; BS2 SGB-B2 mBank2 mBank2 BNP-PB2 GNB3 IB4 KBS4 SKB (BS)6
Typ RO
RB
RO

RB
RO
RO
RB
RO
*** RO
Opłata
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
*** 0,00 zł
0,00 zł* 0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
*** 2,00 zł/M
Oprocentowanie
2,20% (WIBID 1M*0,66)
4,00% (uznaniowe *)
3,70% (uznaniowe ***)
2,10% - 2,28% (powyżej 60M) (uznaniowe ***) 2,60% (uznaniowe
****)
2,60% (min. 80%*WIBOR 1M)
2,72% WIBOR 3M
2,50% (st. ref. NBP)
3,59% (I rok)
WIBOR 3M (kolejne lata)
2,7% (uznaniowe ***) 6,4% (uznaniowe, z ograniczeniami ruchu stopy)
Kapitalizacja
kwartalna
*** roczna
*** *** miesięczna
dzienna
roczna
miesięczna
*** roczna
Uwagi
wymagany rachunek w BGŻ
Konto nr 1 prowadzenie 0,00 zł

50 zł za dostęp do bankowości elektronicznej (jednorazowy)

RO IKE mIKE lokata w mBanku
RO MultiIKE
dzienna zmiana oprocentowania
oprocentowanie promocyjne 3,50% przez 5 lat i inne
w pakietach wiązanych I rok może być oprocentowany na 3,99% lub 16%

min. kwota wpłat w okresie 6-miesięcznym 300,00 zł
umowę można podpisać tylko w placówce (woj. mazowieckie, śląskie)

* wg rozmowy telefonicznej z konsultantem banku
*** brak dostępu ze strony www do Umowy IKE
**** §20. Regulaminu otwierania i prowadzenia RO IKE mIKE:
1. Środki pieniężne przechowywane na rachunku mIKE lokata oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych.
2. Bank może zmienić wysokość oprocentowania w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M (jednomiesięczny).

Użyte skróty:
FI - fundusze inwestycyjne
RO - rachunek oszczędnościowy
RB - rachunek bankowy

uznaniowe - oprocentowanie zmienne, nie oparte bezwzględnie o wskaźnik

2.2. Porównanie wskaźników

Dane dotyczące inflacji (analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100%): GUS
Dane dotyczące WIBID, WIBOR: money.pl
Dane dotyczące stopy referencyjnej NBP: NBP

Wykres porównujący WIBID1M, WIBOR1M,
    WIBOR3M, stopę referencyjną oraz inflację.


Uwagi: Obecna marża EDO wynosi 1,5%, na wykresie nie uwzględniono ówczesnej rzeczywistej wartości (do 3%). Nie uwzględniono opłaty za IKE Obligacje (0,16-0,10%).

2.3. Podsumowanie

Najlepszym wskaźnikiem jest WIBOR 3M (BNP-PB; IB). EDO ma większe oprocentowanie niż WIBOR tylko przy wyższej inflacji.

Można spróbować system z oprocentowaniem uznaniowym tj. SKbank, Millenium, obecnie najwyższa stawka. W przypadku pogorszenia się warunków oferty można zmienić IKE. Wypłata transferowa dokonana po 12 miesiącach od zawarcia umowy zwolniona jest z opłat (jedyna opłata jest przy przenoszeniu papierów wartościowych między DM).*

Opłata za prowadzenie rachunku w SKbank 24zł/Y zwróci się względem oferty Millenium od stanu rachunku powyżej: 24/(6,4%-4,0%)=1000zł.

Ograniczeniem SKbank jest wymóg podpisania umowy w placówce, co może być kłopotliwe dla osób spoza rejonu funkcjonowania banku.

* Artykuł 39 Ustawy o IKE oraz IKZE.3. Analiza domów maklerskich

3.1. Zestawienie domów maklerskich

Nie ujęto w tabeli:mBank5 BDM5 BOŚ5 BPS6 BZ WBK6 PKO BP6
Opłata
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł* 0,00 zł
0,00 zł
0,25% (min. 20,00 zł maks. 55,00 zł) rocznie
Prowizja akcje
0,39% (min. 6,00 zł)* 0,39% (min. 5,95 zł)* 0,38% (min. 5,00 zł)* 0,38% (min. 5,00 zł)* 0,39% (min. 5,00 zł)* 0,39% (min. 5,00 zł)*
Prowizja obligacje
0,19% (min. 3,00 zł)* 0,19% (min. 5,95 zł)* 0,19% (min. 5,00 zł)* 0,19% (min. 5,00 zł)* 0,19% (min. 5,00 zł)* 0,20% (min. 5,00 zł)*
Uwagi


* za pośrednictwem Internetu

3.2. Podsumowanie

W skrajnych przypadkach opłata minimalna ma znaczenie przy kwotach poniżej:

Oczywiście większa możliwość zarobku idzie w parze z większymi możliwościami straty.4. Data wejścia

1 2014-04-10
2 2014-04-15
3 2014-04-16
4 2014-04-20
5 2014-04-21
6 2014-04-22
7 2014-04-23

Jan Mayen

[opracowania] [strona startowa]


!-- GOOGLE -->